image1 image2 image3

"Wij maken van je huis een thuis"

Algemene voorwaarden

1. Al onze facturen zijn contant betaalbaar op het adres van onze maatschappelijke zetel. Aangestelden zijn niet bevoegd om betalingen te ontvangen. Bij niet-betaling op de vervaldag is de klant van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 10 % op jaarbasis. Bovendien is de klant bij niet-betaling binnen de maand na de vervaldag een schadevergoeding verschuldigd van 10 % op de totale prijs, dit alles weerom van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling verschuldigd is. In geval van gedeeltelijke betaling blijft de integrale schadevergoeding verschuldigd.

2. De eigendom van de goederen gaat over op de klant na de volledige betaling van de prijs. Het risico gaat over op de klant vanaf de levering, ongeacht of al dan niet reeds betaling plaatsvond.

3. De eventuele leveringsdata of uitvoeringstermijnen worden, behoudens andersluidend beding, steeds aangewezen te louter indicatieve titel. De overschrijding van de richttermijn kan door de klant niet ingeroepen worden om de ontbinding van de overeenkomst te vragen, een schadevergoeding te vorderen of om een andere aanspraak te laten gelden.

4. De klant moet zichtbare gebreken inroepen binnen de 48 uur na de levering. Onze aansprakelijkheid in het kader van zichtbare gebreken is in elk geval beperkt tot het verwisselen van de goederen, met uitsluiting van alle kosten of schadevergoedingen.
Een vordering op grond van verborgen gebreken moet worden ingesteld binnen de 4 maanden na de levering, dit op straffe van verval.

5. Als de klant de bestelling weigert of er door ziin toedoen geen uitvoering aan kan worden gegeven, is hij aan ons een schadevergoeding verschuldigd van 15 % op het totaalbedrag van de bestelling. De klant is gerechtigd op een soortgelijke vergoeding als wij het contract vernietigen of er door ons toedoening geen uitvoering aan kan worden gegeven.

6. Wij zijn in geen geval aansprakelijk uit welke hoofde ook voor enige schade veroorzaakt door onze lichte fout of deze van onze aangestelden, tenzij bij overlijden of lichamelijk letsel van de klant. Behalve bij opzet, zware fout of overlijden of lichamelijk letsel van de klant is onze aansprakelijkheid allezins beperkt tot het bedrag van de levering en tot de directe schade. Onrechtstreekse schade komt niet voor vergoeding in aanmerking.

7. Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomst. In geval van geschil is alleen de rechtbank van Mechelen bevoegd.